ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Torma Károly a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://wbtindex.hu/ weboldalán.

Torma Károly fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az torma.karoly@gmail.com e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségem egyikére.

Torma Károly elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

A szolgáltató weboldalainak megnevezése: https://wbtindex.hu/

A szolgáltató neve: Torma Károly

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: torma.karoly@gmail.com

A szolgáltató levelezési címe: 2051 Biatorbágy, Kossuth Ferenc 9

Telefonszáma : +36706773077

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

Torma Károly tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásaink bemutatása és értékesítése mint Független Üzleti Partner és információs levélküldés.

Az adatkezelés célja:

a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím,  a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja:

gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Hírlevélküldés: A Getresponse online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

Név: “GetResponse Sp. z o.o.”

Székhely: Arkonska 6/A3, 80-387 Gdansk, Poland.

E-mail: privacy@getresponse.com

Torma Károly fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a Getresponse online hírlevélküldő szolgáltatón keresztül érkező adatokra vonatkozóan

Jelen szabályzat a Getresponse által fejlesztett Getresponse online hírlevélküldő szolgáltatón keresztül érkező személyes adatok védelmét és felhasználását szabályozza.

Fogalmak:

Személyes adat:

a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelő:

a Getresponse online hírlevélküldő szolgáltató, mint a személyes adat tárolásáért felelős jogi személy, valamint az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a személyes adatok tárolásán kívül minden egyéb adatkezelést elvégez (aki az autoresponder bérlője).

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány:

automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás:

a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.Ügyfél kijelenti, hogy adatait önkéntesen adta meg.

Ügyfél (érintett) tudomásul veszi, hozzá járulását adja, és kifejezetten elfogadja, hogy az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő jelen szabályzat útján tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezelését az Adatkezelő, a személyes adatok védelméről szóló törvény nemzetközi rendelkezéseire figyelemmel végzi.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, a EU által előírt GDPR elvek, szabályok figyelembevételével, továbbá az Egyesült Arab Emirátusokban (UAE) érvényben lévő személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseket.

A jelen Szabályzat célja, hogy minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Az adatkezelés a Getresponse szerverén  keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

Az adatkezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célok érdekében kezeli:

Statisztikák készítése, piackutatás, piaci elemzések készítése, referencia céljából történő felhasználása, reklám célú felhasználása, szolgáltatások technikai működtetése, üzleti tájékoztatások, hírlevelek küldése, üzleti célú megkeresések.

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló helyi és nemzetközi alapok szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ügyfél személyes adatait illetéktelen harmadik személyek részére nem jogosult átadni, illetve bármely módon hozzáférhetővé tenni. Ügyfél a Getresponse-en keresztül történő feliratkozása során kifejezetten hozzájárul az ott megadott személyes adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, illetve a fentiekben felsorolt célok érdekében más – akár külföldi – szerződéses partnerek részére, illetve harmadik személyek részére történő átadásához.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, információs anyagokat küldjön.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ügyfél megismert és feldolgozott személyes és egyéb adatait a Getresponse használójának (bérlőjének) átadja, kizárólag a fenti célok felsorolása tekintetében. Amennyiben Ügyfél az ezen okok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy az Adatkezelő az adatok továbbítására nem jogosult.

Ügyfél bármikor jogosult információt kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, illetve kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben jogszabály ezt nem korlátozza – törlését.

A személyes adatokra vonatkozó fenti információ-kérést, illetve kérelmet az Ügyfél az Adatkezelő részére a hivatalos elektronikus címére (és a bérlő e-mail címére) küldheti meg. Fontos tájékoztatás: Ügyfél mindkét e-mail címre köteles megküldeni fenti igényeit. Az Adatkezelő vállalja, hogy az Ügyfél személyes adatokkal kapcsolatos igényének a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 28 napon belül eleget tesz.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:

http://www.naih.hu

JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja az Torma Károly üzemeltetet https://wbtindex.hu/ domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója a Torma Károly-nak.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog. A https://wbtindex.hu/ domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.

Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész a Torma Károly szellemi tulajdonát képezik.

Az https://wbtindex.hu/ domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Engedélyezem” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Cookie (süti) szabályzat

Az EU 2009/136/CE rendelete és a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatjuk Önt hogy a https://wbtindex.hu/ oldalon saját és harmadik féltől származó cookie-kat használunk.

Mik azok a cookie-k, sütik

A cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az Ön eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről). Vannak ideiglenes (munkamenet) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az Ön eszközén (ez függ az Ön eszközének beállításától is). Bővebben itt olvashat a cookiek-ről: http://www.aboutcookies.org/ vagy magyarul itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Miért használunk cookie-kat

A cookie-kat elsősorban az Ön kényelme érdekében alkalmazzuk. A cookie-kon keresztül tudjuk megérteni az Ön böngészési és vásárlási szokásait, hogy releváns termékeket tudjunk ajánlani, vagy megjegyezzük a beállításait, de a cookie-k segítenek abban is, hogy meg tudjuk jegyezni, mi van a kosarában.

A cookie-k használatával tudunk gyűjteni olyan kötegelt (nem személyes) adatokat, amellyel meg tudjuk határozni, hogy oldalunknak melyek a népszerű aloldalai, termékei, így tudjuk tovább fejleszteni az oldalt úgy, hogy a látogatóink igényeinek megfeleljen. A cookie-k segítségével tudunk célzott hirdetéseket is alkalmazni, hogy az Önnek megfelelő hirdetéseket lássa leginkább. Lényeges, hogy az oldalunkon használt cookie-kba nem semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Milyen cookie-kat használunk, használhatunk?

Rendszer cookie-k: ez ellenőrzi, hogy lementhetők-e a cookie-k és általános beállításokat tárol.

Pop-up cookie-k: bizonyos helyzetekben használunk pop-up ablakokat. Hogy ezek csak egyszer jelenjenek meg, ezekben a cookie-kban tároljuk le, hogy már megjelent-e Önnek.

Nyomon követő cookie-k: ezzel tudunk statisztikákat készíteni az oldal használatáról, vásárlásokról

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat

Amennyiben a fentiek alapján nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Az Ön hozzájárulása

Amennyiben nem tiltja le a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, Ön elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Amennyiben letiltja azokat, kérem vegye figyelembe, hogy az oldalunkon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet.